Het succesvolle subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs (STO) ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van toekomstbestendig techniekonderwijs subsidieprogramma. Het programma streeft naar een duurzaam, aantrekkelijk en kwalitatief sterk technisch onderwijs voor het vmbo in heel Nederland. Vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven werken sinds 2020 aan het uitvoeren van innovatieve techniekprojecten. Het programma speelt in op de grote behoefte aan hoogwaardig technisch-geschoold personeel op de arbeidsmarkt.

Dinsdag 16 mei 2023 heeft Minister Wiersma met een brief aan de Tweede Kamer zijn plannen voor STO bekend gemaakt. Er komt een verlengingsjaar 2024 en er komt een nieuwe subsidieregeling voor de periode 2025 tot 2029. De wijzigingen van de huidige subsidieregeling 2020-2023 vindt u hier.

Nieuwe subsidieregeling vanaf 2025

In de periode 2025 – 2029 komt jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro beschikbaar voor de 78 STO-regio’s. Zij moeten dan extra aandacht besteden aan een aantal in de brief genoemde onderwerpen, die met name gericht zijn op verduurzamen en verbreden. De beoordelingscommissie Sterk Techniekonderwijs adviseert expliciet om de middelen na de huidige fase de komende jaren in een nieuwe subsidieregeling te blijven oormerken.

De minister heeft aangekondigd dat hij de regeling voor de periode 2025 – 2029 uiterlijk in maart 2024 publiceert. Een aantal aandachtspunten op een rij:

  • Door de STO regio’s zal een nieuw plan ingediend moeten worden:
  • In het plan van aanpak kunnen zowel aanvullende en nieuwe activiteiten opgenomen worden als een continuering van de huidige activiteiten.
  • De nieuwe fase van STO moet vanaf 2025 de aanpak van het programma verbreden en bestendigen.
  • De huidige STO-subsidie heeft bijgedragen aan meer structurele en hechtere samenwerking tussen vo scholen. Aangeraden wordt om de inzet van het programma te verbreden naar het primair onderwijs (inzet plegen op jongere groepen uit het PO), en naar de niet-technische profielen in het vmbo en het vmbo.
  • Er wordt overwogen om de inzet van STO-middelen ook te mogen besteden aan andere techniek-initiatieven binnen het vmbo.
  • Ook wordt aandacht gevraagd voor het beter laten aansluiten van STO op grotere maatschappelijke opgaves als duurzaamheid, de energietransitie en op het bieden van gelijke kansen aan vrouwen en jongeren met een migratieachtergrond.

Financiële en administratieve verantwoording

Aavas subsidieadvies ondersteunt diverse STO projecten met het aanvragen van de subsidie en de financiële administratieve verantwoording van het project. Naast de grote STO regio Twente verzorgen we ook de projectverantwoording in de STO regio’s Deventer-Twello, Noordoost Overijssel-Zuidoost Drenthe en Caribisch Nederland. Daarnaast werken er een aantal techniekregio’s met het STO administratiepakket van Aavas, zoals Rijk van Nijmegen, Amsterdam en Amstelveen.

Ondersteuning bij de aanvraag begroting en verantwoording

De huidige STO-projecten lopen nog door tot eind 2024. Het rapporteren over het lopende project en het opstellen van een nieuwe aanvraag gaan hand in hand. Naar verwachting kunnen vmbo’s in de loop van volgend jaar een vervolgaanvraag indienen om opnieuw voor subsidie in aanmerking te komen. Dat lijkt nog ver weg, maar de ervaring leert dat u die tijd hard nodig heeft voor het bijeenbrengen van partners, het vormgeven van uw onderwijsplannen, het schrijven van de subsidieaanvraag en het maken van de begroting voor STO.

De specialisten van Aavas subsidieadvies helpen u graag bij het ontwikkelen van plannen, het opstellen van een begroting (die aansluit bij het activiteitenplan) en de financiële projectverantwoording (inclusief samenwerkingsovereenkomst, handboek AO/IB, STOproof administratiepakket) voor de verlengingsaanvraag. Neem hiervoor contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.