Subsidie Sterk Techniek Onderwijs

Maakt aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs binnen het vmbo mogelijk!

Doel van de regeling

Techniekregio’s, bestaande uit een consortium van meerdere vmbo scholen, ontvangen in de periode 2020-2023 subsidie om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs. Er wordt gemiddeld € 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. Er hebben 78 techniekregio’s een aanvraag ingediend.

Goed om te weten
 • Techniekregio’s moeten een controleerbare projectadministratie bijhouden, waarin alle kosten én ingebrachte cofinanciering door bedrijven wordt verantwoord
 • Elke techniekregio heeft één VMBO school aangemerkt als penvoerder. Deze school is als eindverantwoordelijke aanspreekpunt voor de subsidieverstrekker en moet de subsidie verantwoorden in haar jaarverslag
 • Het bedrijfsleven moet minimaal 10% van de projectkosten bijdragen in de vorm van cofinanciering. Indien dit percentage niet wordt behaald, wordt een lager subsidiebedrag vastgesteld
 • Let op: aan het einde van de projectperiode wordt de niet verantwoorde subsidie teruggevorderd door de subsidieverstrekker!
verantwoording van de subsidie

Financiële verantwoording
Het project wordt verantwoord aan de accountant van de penvoerder in het jaarverslag obv model G2 jaarverslaggeving. Het project maakt dus onderdeel uit van de reguliere accountantscontrole.

Inhoudelijke verantwoording
Verantwoording van de uitgevoerde activiteiten vindt periodiek plaats aan de subsidieverstrekker DUS-i. Hierbij worden de vorderingen op basis van een activiteitenverslag toegelicht. Als bijlage wordt een financieel overzicht meegestuurd. Verantwoording vindt plaats op:

 • September 2021, eerste voortgangsrapportage
 • Juni 2023, tweede voortgangsrapportage
 • Juli 2024, eindrapportage

Projectadministratie

Een techniekregio bestaat uit veel uitvoerende organisaties, (v)mbo instellingen en het bedrijfsleven voor de inbreng van cofinanciering. Het is geen eenvoudige opgave om met al deze partijen aan de strikte administratieve voorschriften te voldoen. De administratie moet voldoen aan de Subsidieregeling Sterk Techniek Onderwijs en de Handreiking Projectadministratie.

STO Ondersteuningspakket van Aavas

Aavas is gespecialiseerd in het inrichten van het financieel projectmanagement en de verantwoording van subsidieprojecten. Voor de subsidie Sterk Techniek Onderwijs heeft Aavas het STO ondersteuningspakket ontwikkeld, waarmee een eenvoudige projectadministratie kan worden bijgehouden. Techniekregio’s kunnen zelf met het STO ondersteuningspakket aan de slag. Indien gewenst kunnen wij ook het financiële projectmanagement voor onze rekening nemen. Onze dienstverlening wordt afgestemd op uw wensen.

Het STO ondersteuningspakket bestaat uit een aantal modules, waarvan de belangrijkste hier worden toegelicht

module samenwerkingsovereenkomst

Aavas heeft samen met een jurist de samenwerkings-overeenkomst opgesteld, waarin de afspraken tussen penvoerder en partners binnen de techniekregio worden vastgelegd. Deze overeenkomst richt zich op afspraken over:

 • Financiering en voorschotten
 • Taken en verantwoordelijkheden van partijen
 • Rechten en plichten van penvoerder en partners
module sto administratie vmbo scholen

In het ondersteuningspakket voor VMBO scholen wordt de begroting van uw project per activiteit, per school opgenomen. Alle scholen vullen periodiek de inzet en kosten van activiteiten in op de:

 • Staat geleverde inspanning (personeelskosten)
 • Staat van materiële kosten
 • Staat van afschrijvingskosten

  De gerealiseerde projectkosten worden direct opgenomen in het realisatieoverzicht van de school. Per kalenderjaar wordt automatisch de verplichtte ‘inspanningsverklaring’ in een PDF bestand gegenereerd, welke door de directie geautoriseerd moet worden.

Het realisatieoverzicht wordt door de school gebruikt om eenvoudig de STO kosten te verantwoorden in

module sto administratie cofinanciering

In het ondersteuningspakket voor Cofinanciering wordt de begrote cofinanciering van uw project per bedrijf opgenomen. Alle partnerscholen vullen periodiek de gerealiseerde cofinanciering in.

Per periode (bijvoorbeeld per kwartaal) wordt automatisch een PDF bestand gegenereerd, waarop per bedrijf de ingebrachte cofinanciering gespecificeerd vermeld staat. Dit document moet door het betreffende bedrijf worden geautoriseerd en dient als basis voor de verantwoording van de cofinanciering in uw STO rapportages aan de subsidieverstrekker DUS-i.

module digitale autorisatie

Het pakket biedt de mogelijkheid om het gehele autorisatieproces te digitaliseren. Alle documenten die conform de Subsidieregeling getekend moeten worden (de inspanningsverklaringen en cofinancieringsverklaringen) worden digitaal per e-mail aangeboden aan de bevoegde ondertekenaar. De documenten worden vervolgens digitaal getekend, u ontvangt een getekend exemplaar per e-mail retour voor dossiervorming.


De voordelen van Aavas subsidieadvies

Door gebruik te maken van onze dienstverlening, bent u verzekerd van een juiste projectverantwoording!

Real time inzage in de projectvoortgang

Eenduidige administratie, omdat alle partners dezelfde formats gebruiken

U kunt gebruik maken van de helpdesk van Aavas voor al uw vragen

Aavas maakt gebruik van digitale autorisatie, dit voorkomt een papieren rompslomp

Referenties

Niets zegt meer over de kwaliteit van de dienstverlening dan referenties. Enkele van onze referen-ties voor Sterk Techniek Onderwijs zijn:

 • SG Bonaire – Techniekregio Caribisch Nederland
 • Etty Hillesum Lyceum – Techniekregio Deventer-Twello
 • Vechtdal College – Techniekregio Noord-Oost Overijssel & Zuid-Oost Drenthe
 • Twents Carmel College – Techniekregio Twente

Partners

De technologische ontwikkelingen in onze huidige maatschappij gaan razendsnel. Daarom heeft het beroepsonderwijs, meer dan ooit, kennispartners vanuit het bedrijfsleven nodig om toekomstbestendig te blijven. Aavas heeft op het gebied van Sterk Techniek Onderwijs een aantal partners waarmee wij u in contact kunnen brengen.

3D Ware
Contactpersoon: Jan ter Maten
Telefoon: 085-3036394
E-mail: j.termaten@3dware.nl
Web: www.3dware.nl

3D technologie wordt genoemd als een belangrijke ontwikkeling die onze maatschappij drastisch gaat veranderen. Belangrijk dus om studenten en docenten kennis te laten maken met 3D technologie.
De subsidiegelden kunnen aangewend worden voor het afnemen van diensten en/of producten van 3D Ware. 3DWare uit Bunschoten-Spakenburg levert 3D Printers, 3D Pennen, 3D Scanners, Filaments en Toebehoren voor het onderwijs. Daarnaast verzorgen zij Workshops en leveren zij maatwerk voor het onderwijs. Kortom 3DWare ontzorgt een school volledig op het gebied van 3D.

WIA Educational
Contactpersoon: Bert Euser
Telefoon: 010-5011313
E-mail: bert@wiaeducational.nl
Web: www.wiaeducational.nl

WIA Educational is al bijna 40 jaar actief betrokken bij de vernieuwingen in primair en voortgezet onderwijs, alsmede (voorbereidend) middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Er is sprake van een doorlopende leerlijn in die zin dat het trainingsmateriaal voortbouwt op het voorgaande.
De subsidiegelden kunnen aangewend worden voor het afnemen van diensten en/of producten van WIA Educational. WIA Educational levert complete onderwijskundige oplossingen voor Nieuwe Technologieën. Werkplekken Nieuwe Technologieën bestaan uit software (educatief en industrieel), machines, apparaten, lesmateriaal, installatie, training, support, alsmede periodieke updates.

Meer informatie?

Vul dan ons  contactformulier in, of neem rechtstreeks contact op met:

Robert Vreijsen