Subsidieregeling Verbinding PO-VO

Het Actieplan Gelijke Kansen stelt geld beschikbaar om leerlingen te ondersteunen bij hun overgang van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs. De subsidieregeling verbinding PO-VO is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen.

Doel van de regeling

De subsidieregeling Verbinding PO-VO is bedoeld om de samenwerking tussen scholen in het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) te bevorderen, om zo de overgang van leerlingen in het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs te versoepelen.
Scholen kunnen de subsidie bijvoorbeeld gebruiken om ouderbetrokkenheid te vergroten, of om leerlingen nog eerder en beter voor te bereiden op het lesaanbod in het vo en hen de benodigde vaardigheden bij te brengen. De subsidie wordt toegekend voor drie jaar.

Goed om te weten

 • De subsidie kan worden aangevraagd door coalities van scholen. Een coalitie wordt gevormd door minimaal twee PO-scholen en één VO-school, waarbij ook scholen in het speciaal onderwijs kunnen deelnemen
 • Een school mag aan maximaal twee coalities deelnemen
 • Een combinatie van PO-scholen en VO-scholen mag niet meedoen aan meerdere coalities
 • Het bevoegd gezag van één van de samenwerkende scholen treedt op als penvoerder
 • Het eerste jaar (schooljaar 2024-2025) is bedoeld om gezamenlijk een verbindingsplan te maken
 • De penvoerder stuurt het verbindingsplan uiterlijk 31 januari 2025 naar DUS-I. Uiterlijk 30 april 2025 ontvangt u dan een beslissing op het verbindingsplan.
 • Als het plan niet voldoet aan de gestelde eisen, wordt de subsidie lager vastgesteld en krijgt u geen subsidie voor de resterende schooljaren
 • Als het verbindingsplan door de subsidieverstrekker is goedgekeurd voeren de coalities daarna de afspraken en activiteiten van het plan uit in het tweede en derde jaar (schooljaren 2025-2026 en 2026-2027)

Verbindingsplan

In het verbindingsplan moeten afspraken staan over:

 • De samenstelling en de werkzaamheden van een stuurgroep PO-VO
 • Hoe de ouderbetrokkenheid bij het doorstroomproces wordt vergroot
 • Op welke manier er gebruik gemaakt wordt van externe partijen en hoe de inzet van externe partijen wordt beperkt

In het verbindingsplan moeten activiteiten voor minimaal 3 van de volgende onderwerpen zijn uitgewerkt:

 • Het systeem van warme overdracht
 • De manier waarop leerlingen vanuit het po ervaring op doen op de VO school
 • De uitwisseling van kennis en ervaring tussen PO en VO docenten
 • De manier waarop leerlingen kennis maken met en worden voorbereid op de vaardigheden die nodig zijn in het VO
 • Andere initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan het doel van de subsidie

Subsidiebudget

Voor deze regeling is in totaal een subsidiebudget van € 61,2 miljoen beschikbaar.

De subsidie bestaat uit:

 • Een bedrag van € 60.000 per school in een coalitie
 • Een bedrag van € 225 per leerling die in schooljaar 2023-2024 in groep 8 zit (€ 112,50 per leerling als de betreffende PO-school aan 2 coalities meedoet).


Subsidie verantwoorden

De subsidie moet na afloop van het project worden verantwoord. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten uit het verbindingsplan zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan. U verantwoordt deze subsidie in uw eigen jaarverslag en door middel van een activiteitenverslag.

De voordelen van Aavas subsidieadvies

Aavas werkt op basis van ‘no-cure / no pay’, hierdoor loopt u geen financieel risico

Door de extra controle van Aavas bent u zeker van een juiste verantwoording en dus de maximale subsidie

U kunt gebruik maken van de helpdesk van Aavas voor al uw vragen

Deskundig en betrokken personeel

Meer informatie?

Vul dan ons contactformulier in, of neem rechtstreeks contact op met:

Dennis Kingma