De subsidieregeling Sterk Techniek Onderwijs is met één jaar verlengd, daarnaast komt er een vervolgproject tot 2029!

OC en W investeert structureel € 100 miljoen per jaar in het technische vmbo. Vanaf januari 2020 krijgen 78 STO regio’s geld om te werken aan aantrekkelijk, innovatief en sterk techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een baan in de techniek.
Dinsdag 16 mei 2023 heeft Minister Wiersma met een brief aan de Tweede Kamer zijn plannen voor STO. Er komt een verlengingsjaar 2024 en er komt een nieuwe subsidieregeling voor de periode 2025 tot 2029.

Huidige subsidieregeling 2020-2023

De Minister van OC en W publiceert binnenkort een aantal wijzigingen:

 • De regeling was tussentijds verlengd van 31-12-2023 naar 31-07-2024. Deze wordt nogmaals verlengd, nu tot en met 31-12-2024.
 • De datum van de tweede voortgangsrapportage wordt verplaatst naar 1 oktober, en de periode waarover gerapporteerd moet worden wordt verlengd van 1 januari 2023 naar 1 augustus 2023.
 • Er komt een aanvullend budget voor 2024, dat ongeveer gelijk zal zijn aan een kwart van het oorspronkelijke budget voor 4 jaar.
 • Voor het verlengingsjaar 2024 moet in het najaar van 2023, op basis van concrete plannen en een begroting, een verzoek ingediend worden bij DUS-I voor financiering in 2024. Richtlijnen hiervoor komen binnenkort.
 • Besteding van subsidie voor 01-01-2025.
 • Het cofinancieringspercentage is verlaagd van 10% van de kosten naar 7,5%.
 • In 2024 mag een deel van de subsidie gebruikt worden voor het maken van plannen voor de komende fase (2025 – 2029).

Het bovenstaande wordt middels een wijziging op de subsidieregeling officieel bekrachtigd, de publicatie daarvan wordt medio juni verwacht.

Nieuwe subsidieregeling vanaf 2025

OC en W gaat eind maart in een brief aan de Tweede Kamer informatie geven over het verlengingsjaar 2024 en over de volgende subsidieperiode. Er blijven middelen beschikbaar vanaf 2025 voor STO!
De beoordelingscommissie Sterk Techniekonderwijs adviseert expliciet om de middelen na de huidige fase de komende jaren in een nieuwe subsidieregeling te blijven oormerken .OC en W zal voor de periode 2025 tot 2029 uiterlijk 1 maart 2024 een nieuw subsidieregeling publiceren.

 • Door de STO regio’s zal een nieuw plan ingediend moeten worden:
 • In het plan van aanpak kunnen zowel aanvullende en nieuwe activiteiten opgenomen worden als een continuering van de huidige activiteiten.
 • De nieuwe fase van STO moet vanaf 2025 de aanpak van het programma verbreden en bestendigen.
 • De huidige STO-subsidie heeft bijgedragen aan meer structurele en hechtere samenwerking tussen vo scholen. Aangeraden wordt om de inzet van het programma te verbreden naar het primair onderwijs (inzet plegen op jongere groepen uit het PO), en naar de niet-technische profielen in het vmbo en het vmbo.
 • Er wordt overwogen om de inzet van STO-middelen ook te mogen besteden aan andere techniek-initiatieven binnen het vmbo.
 • Ook wordt aandacht gevraagd voor het beter laten aansluiten van STO op grotere maatschappelijke opgaves als duurzaamheid of de energietransitie en op het bieden van gelijke kansen aan vrouwen en jongeren met een migratieachtergrond.

Financiële en administratieve verantwoording

Aavas subsidieadvies ondersteunt diverse STO projecten met de financiële en administratieve verantwoording van het project. Naast de grote STO regio Twente verzorgen we ook de projectverantwoording in de STO regio’s Deventer-Twello, Noordoost Overijssel-Zuidoost Drenthe en Caribisch Nederland. Daarnaast werken er een aantal techniekregio’s met het STO administratiepakket van Aavas, zoals Rijk van Nijmegen, Amsterdam en Amstelveen.

Ondersteuning bij de begroting en de verantwoording

De huidige STO-projecten lopen nog door tot eind 2024. Het rapporteren over het lopende project en het opstellen van een nieuwe aanvraag gaan hand in hand. Naar verwachting kunnen vmbo’s in de loop van volgend jaar een vervolgaanvraag indienen om opnieuw voor subsidie in aanmerking te komen. Dat lijkt nog ver weg, maar de ervaring leert dat u die tijd hard nodig heeft voor het bijeenbrengen van partners, het vormgeven van uw onderwijsplannen, het schrijven van de subsidieaanvraag en het maken van de begroting voor STO.
De specialisten van Aavas subsidieadvies helpen u graag bij het opstellen van een begroting voor de aanvraag en de financiële projectverantwoording (inclusief samenwerkingsovereenkomst, handboek AO/IB, STOproof administratiepakket).