Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs kunnen naar verwachting in de loop van maart 2023 opnieuw subsidie aanvragen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren. Deze basisvaardigheden zijn noodzakelijk voor leerlingen om andere kennis en vaardigheden te kunnen opdoen. Zo kan ieder kind zich ontwikkelen en later als volwassene goed functioneren in de maatschappij. De subsidieregelingen Verbetering basisvaardigheden 2023 hebben als doel om dit te bereiken. Bij de vorige regeling is subsidie toegekend op basis van loting, nu wordt geselecteerd op basis van een risico op achterstanden.

Het gaat om de domeinen:

  1. Rekenen
  2. Beheersing van de Nederlandse taal
  3. Burgerschapskennis
  4. Digitale vaardigheden.

Voorbeelden van interventies zijn handvatten gebruiken voor het verdiepen van leesbegrip, handreikingen bij het doelgericht en in samenhang werken aan burgerschapsonderwijs, effectieve didactiek, professionalisering van het onderwijspersoneel, klassenmanagement en effectieve leer- en ontwikkelmiddelen.

Vooraankondiging

Als uw school van plan is om de subsidie Verbetering basisvaardigheden 2023 aan te vragen, kunt u alvast voorbereidingen treffen. Bekijk bijvoorbeeld de “Menukaart verbetering basisvaardigheden” om interventies in te vullen, informeer alvast de medezeggenschapsraad van de school en denk na over een nulmeting.

Bij interventies kunt u denken aan handvatten voor het verdiepen van leesbegrip, handreikingen bij het doelgericht en in samenhang werken aan burgerschapsonderwijs, effectieve didactiek, professionalisering van het onderwijspersoneel, klassenmanagement en effectieve leer- en ontwikkelmiddelen.

Twee regelingen

Voor 2023 zijn er twee subsidieregelingen: één voor prioriteitsscholen en één voor alle andere scholen. Prioriteitsscholen zijn scholen die van de Onderwijsinspectie het oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ hebben ontvangen. Er zijn twee aanvraagrondes voor prioriteitsscholen, voor de overige scholen is er één aanvraagronde. Op dit moment worden de subsidieregelingen verder uitgewerkt.

Financiële projectverantwoording met behulp van het Aavas Verantwoordingspakket

Voor de financiële verantwoording van het project dienen de projectkosten bijgehouden worden. Voor het bijhouden van deze projectkosten heeft Aavas subsidieadvies een Verantwoordingsbestand ontwikkeld. Het betreft een registratiepakket waarmee op een eenvoudige wijze de personele inzet en materiële inzet in kan worden bijgehouden. Hierdoor is er direct zicht op de gerealiseerde kosten.

Bent u naar een dergelijk bestand op zoek? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Het bestand kan op maat gemaakt en aangepast worden op basis van uw wensen (bijvoorbeeld een specificatie naar kosten en / of interventies).