Vanaf september 2023 kunnen bedrijven een subsidieaanvraag doen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden verbeteren. Gezond en gemotiveerd kunnen werken tot aan je pensioen. Dat wil toch iedereen! Sectoren konden al subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. De huidige regeling wordt uitgebreid zodat ook individuele bedrijven een aanvraag kunnen doen. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag wordt verlaagd naar € 75.000.

Doel subsidieregeling

  • Stimuleren dat werknemers zoveel mogelijk gemotiveerd, gezond en productief blijven tot hun pensioengerechtigde leeftijd.
  • Stimuleren van duurzaam inzetbaarheidsbeleid, zodat duurzame inzetbaarheid een vanzelfsprekend onderdeel wordt van zowel het personeelsbeleid als de bedrijfsprocessen.
  • Werkgevers ondersteunen bij het aanbieden van regelingen voor eerder uittreden aan een groep oudere werknemers voor wie het doorwerken tot het pensioen te zwaar is geworden.

De subsidie kan bijvoorbeeld ingezet worden voor een nieuwe aanpak om zware werkomstandigheden te verlichten, “bijscholing, cursussen en leren op de werkvloer stimuleren, zodat werkenden over de gewenste vaardigheden voor hun organisatie of de arbeidsmarkt beschikken”, slimmer roosteren bij nachtwerk, faciliteren van afwisseling in werkzaamheden, een loopbaanontwikkelplatform, leerambassadeurs helpen collega’s om een stap verder te zetten als het gaat om opleiding en ontwikkeling, het helpen van werkenden met hun 21st-century-skills, jobcrafting, leerervaringsplaatsen, financiële coaching, e.d.. Zie voor meer voorbeelden de MDIEU menukaart.

Het kabinet heeft bijna 1 miljard euro beschikbaar gesteld en financiert tot de helft van de kosten. De rest wordt door de bedrijven zelf betaald.
Daarnaast is er tijdelijk subsidie beschikbaar om werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen. Voor eerder stoppen met werken is de subsidie 25% van de subsidiabele kosten.

Subsidieaanvraag

In september 2023 kunnen aanvragen digitaal ingediend worden bij het Ministerie SZW. Een aanvraag bestaat uit een bedrijfsanalyse, de activiteitenplanning en de projectbegroting. De subsidieaanvraag moet gericht zijn op één of meerdere van onderstaande thema’s.

  1. Het gezond, veilig en vitaal werken bevorderen
  2. Het goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap bevorderen
  3. Een leven lang ontwikkelen én de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren
  4. De bewustwording bij werkenden bevorderen, zowel van DI als van de eigen regie op de loopbaan

De bedrijfsanalyse is de basis voor het activiteitenplan. Deze analyse beschrijft de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en – indien aan de orde – het eerder stoppen met werken.
Een activiteitenplan is een beschrijving van alle activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Daarnaast maakt u een projectbegroting. Samen met de bedrijfsanalyse vormen deze documenten de aanvraag die vervolgens digitaal kan worden ingediend. De formats voor de bedrijfsanalyse, het activiteitenplan en de projectbegroting worden in mei op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl gepubliceerd.

Veelgestelde vragen

Voor welke plannen kan ik subsidie krijgen?
Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Daarnaast is er tijdelijk subsidie beschikbaar om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen.

Hoeveel subsidie kan ik ontvangen?
De activiteiten voor duurzame inzetbaarheid worden voor 50% gesubsidieerd; uitkeringen voor eerder stoppen met werken voor 25%. Voor de bedrijfsanalyse wordt een vaste vergoeding van 5.000 euro verstrekt. De kosten van de projectaccountant worden volledig betaald tot een maximum van 10.000 euro. Als de kosten hoger zijn, wordt over het resterende deel 50% subsidie verstrekt.

De subsidie wordt verdeeld volgens het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt. Voor subsidieaanvragen van € 300.000 en lager is een budget van € 7,5 miljoen beschikbaar. Voor grotere subsidieaanvragen is € 75 miljoen beschikbaar.

Kan ik een voorschot aanvragen?
U kunt bij aanvang van het project een voorschot van 20% van de subsidie aanvragen. Bij de indiening van het voortgangsverslag nadat het project een jaar heeft gelopen, kan weer een voorschot worden aangevraagd. Deze is maximaal 80% van de subsidie. De hoogte is afhankelijk van onder andere de al gemaakte kosten.

Wanneer start het project?
De uitvoering van het activiteitenplan mag starten op de dag waarop de subsidieaanvraag is ingediend. U kunt ook een later moment kiezen als startdatum, bijvoorbeeld na het ontvangen van de subsidiebeschikking. Het project moet uiterlijk 31 december 2025 zijn afgerond.

Hoe ziet de projectadministratie eruit?
Wanneer u subsidie ontvangt, bent u verplicht een goede projectadministratie op te zetten. Hierin verantwoordt u de uitgaven en levert u het bewijs dat de activiteiten echt zijn uitgevoerd. Daarnaast is het verplicht een accountant in te huren die de administratie controleert. Voor de projectadministratie zal door SZW een handleiding projectadministratie worden gemaakt.
Na een jaar maakt u een voortgangsverslag. Hiervoor komt op deze website een format beschikbaar. De accountant controleert dit en maakt een rapport van de feitelijke bevindingen. Dit dient u in bij SZW.
Na afronding van het project maakt u de einddeclaratie op. Dit bestaat uit een inhoudelijk verslag van de uitgevoerde activiteiten en een financieel overzicht van de gemaakte kosten. De accountant controleert dit en maakt een controleverklaring. Dit dient u in bij SZW.