Veel studenten in het mbo en hoger onderwijs vallen uit of wisselen van opleiding (ongeveer 38%). Een deel hiervan is onnodig. Dit is vervelend voor de student, maar ook voor de arbeidsmarkt waar veel behoefte is aan goed geschoolde mbo- en hbo-studenten.

De subsidieregeling Versterking Aansluiting Beroepsonderwijskolom is gericht op het verbeteren van de aansluiting van opleidingen binnen de beroepskolom: van vo/vavo naar mbo en van mbo naar hbo. Het doel is om instellingen te ondersteunen de verschillende onderwijsprogramma’s eens goed naast elkaar te leggen en beter op elkaar af te stemmen door iemand hier voor aan te stellen. Zodat aankomende studenten beter landen in de vervolgopleiding die ze kiezen en er minder studenten uitvallen of switchen van opleiding.

Waarom deze subsidie?

 • Doorstroommogelijkheden verbeteren voor wie dat kan en wil
 • Onnodige uitval tegen gaan
 • (Regionale) tekortsectoren bedienen
 • Verbeteren overgangsmomenten vo-mbo en mbo-hbo

De regeling heeft een duur van drie jaar. Per subsidieaanvraag is een bedrag van € 1.260.000 beschikbaar, uitgekeerd in 3 jaarlijkse gelijke termijnen. Er is in 2023 één aanvraagronde waarbij er maximaal twee aanvragen gedaan kunnen worden voor maximaal 2 aansluitende opleidingsroutes. In 2024 en 2025 zijn er twee aanvraagrondes per jaar, per ronde kan maximaal 1 aanvraag gedaan worden. De eerste aanvraagronde is van 1 juli tot en met 15 september 2023.

In totaal is er voor deze regeling €150 miljoen beschikbaar. Het budget voor 2023 is €49,14 miljoen. Voor 2024 en voor 2025 is jaarlijks een bedrag beschikbaar van €50,4 miljoen. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Vanaf 2024 wordt het bedrag eerst verdeeld over aanvragen van penvoerders die nog niet eerder subsidie via deze regeling hebben gekregen, daarna over aanvragen van penvoerders aan wie eenmaal subsidie is verstrekt, daarna over aanvragen van penvoerders aan wie tweemaal subsidie is verstrekt, en zo verder.

Voorwaarden

 • Deze subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden met daarin minimaal 1 vo-school en/of vavo-instelling, 1 mbo-instelling en 1 hogeschool.
 • De mbo-instelling is penvoerder van dit samenwerkingsverband bij deze regeling, omdat zij het schakelpunt zijn in de beroepskolom.
 • De onderwijsinstellingen maken samen afspraken over de route, de verantwoording en hoe de middelen verdeeld worden.
 • In de aanvraag kunt u alleen opleidingen betrekken waarbij het percentage studenten dat in het eerste jaar het onderwijs verlaat of wisselt naar een opleiding in een andere sector minimaal
 • In totaal moeten er opgeteld minimaal 30 leerlingen vanuit de aangesloten vo-of vavo-opleidingen doorstromen naar de aangesloten mbo-opleidingen. Per instelling moeten tenminste 5 studenten instromen.
 • In totaal moeten er opgeteld minimaal 15 leerlingen vanuit de aangesloten mbo-opleidingen doorstromen naar de aangesloten hbo-opleidingen.
 • Daarnaast moet er binnen de aangesloten mbo- en hbo-opleidingen minimaal 15% van de totale populatie gestopt zijn of gewisseld naar een andere sector na het eerste jaar.
 • Afbakening opleidingen voor de “tekort”sectoren Techniek, woningbouw, zorg, onderwijs, klimaat en energie, veiligheid en kinderopvang. Daarnaast kan de subsidie ook gebruikt worden voor opleidingen die opleiden voor andere sectoren waarin er regionaal tekorten zijn.
 • Binnen 2 maanden na toekenning moet er een regiocoördinator aangesteld worden.
  • Mogelijke projectactiviteiten zijn:
  • Aansluiting onderwijsprogramma’s
  • Doorlopende LOB
  • Gezamenlijke leercontexten
 • Aanvragen via een aanvraagformulier welke binnenkort op de site van DUS-I verschijnt.
 • Verantwoording met een format van DUS-I:
  • Status van de realisatie en planning
  • Uitgevoerde activiteiten
  • Potentiële risico’s voortgang
  • Overzicht van eventueel aanvullend benodigde acties om de doelen te bereiken

Aanvragen kunnen worden ingediend via een aanvraagformulier welke binnenkort op de site van DUS-I verschijnt. Houdt hiervoor onze site in de gaten.