In aanloop naar het landelijk meerjarig programma Cultuurparticipatie dat in 2021 zal starten is het Fonds voor Cultuurparticipatie op zoek naar initiatieven die nu al verschillen in cultuurdeelname verkleinen. Deelname op het gebied van armoede, sociale integratie en armoede zijn enkele voorbeelden. Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden wellicht geschikt.

De subsidieregeling ondersteund bij het investeren in bestaande en nieuwe projecten op het gebied van inclusieve cultuurparticipatie. Het culturele en sociale domein wordt hierdoor gestimuleerd om (nog beter) samen te werken en zo cultuurmaken toegankelijker te maken.

“Cultuur is van en voor iedereen, ongeacht de plek waar je woont, uit welk gezin je komt of welke culturele achtergrond je hebt, en ongeacht leeftijd, geslacht, beperking of opleiding” 

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • een culturele instelling die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een instelling uit het sociaal domein, of
  • in het sociaal domein werkzame instelling met rechtspersoonlijkheid, die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een cultureel professional of een culturele instelling, of
  • een cultureel professional die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een culturele instelling of een instelling uit het sociaal domein.

Een aanvraag kan worden ingediend in de periode van 31 jan 2020 tot en met 14 september 2020. De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 125.000 per aanvraag. De subsidieontvanger draagt ten minste 20% bij aan de kosten van de activiteit, uit eigen of uit externe middelen.

Waarvoor kan worden aangevraagd?

  1. De aanvrager kan subsidie aanvragen voor een artistiek-inhoudelijke activiteit, project, experiment, onderzoek, plan of ander initiatief, dat invulling geeft aan het doel van deze regeling.
  2. De aanvrager richt zich in het bijzonder op een vernieuwende activiteit of samenwerking tussen het cultureel- en het sociaal domein, met als doel om drempels ten aanzien van actieve cultuurparticipatie weg te nemen.
  3. De activiteiten hebben een maximale looptijd van 18 maanden en starten uiterlijk binnen drie maanden na subsidieverlening. De activiteiten starten niet eerder dan na subsidieverlening van de aanvraag.

In het land worden een aantal informatiebijeenkomsten gegeven over de aanloopregeling Samen Cultuurmaken Verbreden.