Staatssecretaris Tamara van Ark wil mensen met een beperking met een reeks van nieuwe maatregelen verder helpen. Sommige mensen hebben hulp nodig om werk te vinden. Staatssecretaris Tamara van Ark heeft met veel verschillende mensen hiervoor een plan bedacht. Ook de mensen die graag willen werken, hebben meegedacht. De voorstellen zijn opgenomen in een brochure.

Het voorstel

Het wordt eenvoudiger en aantrekkelijker voor werkgevers om mensen in dienst te nemen en te houden. Gemeenten gaan meer op dezelfde manier werken en het proces rond ziekmelding wordt simpeler. Ook komen er extra waarborgen voor passende ondersteuning, kunnen jonggehandicapten onder de 27 jaar meteen een uitkering aanvragen tijdens hun zoektocht naar werk en hoeven ze daarmee niet langer eerst vier weken te wachten.

Verder stimuleren werkgevers

Loonkostensubsidie compenseert werkgevers in de loonkosten van werknemers met een productiviteit die lager ligt dan het minimumloon. Werkgevers vinden het aanvragen en gebruiken van deze subsidie complex. Om het voor hen makkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen wordt de regeling vereenvoudigd. Er komt één loonwaardebepaling voor werkgevers. Hiermee komt er een einde aan de verschillende manieren waarop gemeenten de loonwaarde bepalen.

Het Breed Offensief

Het Breed Offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Het gaat hier om mensen die onder de Participatiewet of Wajong vallen. In het Breed Offensief werkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met gemeenten, sociale partners en cliëntenorganisaties aan de ambitie om meer mensen met een beperking aan de slag te helpen. Er is € 53 miljoen gereserveerd voor de uitvoering van de maatregelen uit het wetsvoorstel Breed Offensief, verspreid over 2020 en 2021. Om werken lonend te maken is er € 40 miljoen structureel extra vrijgemaakt.