In het MKB ontbreekt het regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten op toekomstbestendigheid van de onderneming en het op peil houden van de kennis en vaardigheden van de werkenden in de onderneming. Leven lang ontwikkelen is in het MKB dan ook minder sterk ontwikkeld dan bij grotere bedrijven.

De subsidieregeling SLIM (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen heeft als  doel om werkgevers in het MKB te stimuleren om meer in te zetten op een leven lang ontwikkelen in hun organisatie. Er is maximaal € 25.000 subsidie per jaar beschikbaar voor MKB bedrijven. Aanvragen kunnen van 2 maart 2020 t/m 31 maart 2020 worden ingediend en dienen vergezeld te zijn van een activiteitenplan en een begroting.

Naast subsidie voor initiatieven gericht op leven lang ontwikkelen van werknemers is er een maximale subsidie van € 2.700 beschikbaar voor het aanbieden van een praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding derde leerweg (geen BOL of BBL) bij een erkend leerbedrijf.