Een goede aansluiting tussen opleidingen en onderwijssoorten in het beroepsonderwijs is belangrijk zodat studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onnodige drempels zorgen voor stress en onvrede en soms tot uitval of studiewissel die voorkomen had kunnen worden. Van 1 mei tot en met 31 mei 2024 kunnen samenwerkingsverbanden van vo-, mbo- en hbo-instellingen weer een subsidieverzoek indienen in het kader van de regeling ‘Versterking beroepskolom’. De subsidieregeling wordt ruimer. Niet alleen vo-scholen kunnen meedoen, maar ook vso- en pro-scholen. Daarnaast komen er versoepelingen voor krimpregio’s. Het moet gaan om mbo- en hbo-opleidingen voor beroepen in sectoren met een tekort aan vakmensen: techniek, woningbouw, zorg, onderwijs, klimaat en energie, veiligheid en kinderopvang. In totaal is er voor deze regeling €150 miljoen beschikbaar. Het budget voor 2023 is €49,14 miljoen. Voor 2024 en voor 2025 is jaarlijks een bedrag beschikbaar van €50,4 miljoen. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Aanvragen dienen door een MBO instelling gedaan te worden, zij kunnen 1 aanvraag per jaar indienen met een maximum subsidie van 1,26 miljoen voor 3 jaren. Een project dient zich in ieder geval te richten op aansluiting van de verschillende onderwijsprogramma’s, doorlopende LOB en gezamenlijke leercontexten.

Waarom deze subsidie?

 • Doorstroommogelijkheden verbeteren voor wie dat kan en wil
 • Onnodige uitval tegen gaan
 • Regionale tekortsectoren bedienen
 • Verbeteren overgangsmomenten vo-mbo en mbo-hbo

Criteria

 • Een MBO-instelling is penvoerder en stelt een regio-coördinator aan
 • Uitval en switch is minimaal 15% bij opleidingen (OCenW stelt elk jaar een dataset met opleidingen beschikbaar)
 • 30+ leerlingen van vo/vavo naar mbo-opleidingen(en)
 • 15+ leerlingen van mbo-instelling naar hogeschool-opleiding(en)
 • Er komen andere (versoepelde) criteria voor krimpregio’s

Voorwaarden

 • Het maken van een Samenwerkingsverband tussen vo, mbo en hbo
 • Gemaakte afspraken vastleggen (o.a. budgetverdeling)
 • Voor welke tekortsector(en) leiden jullie op
 • Er moet een Regiocoördinator aangesteld worden binnen 2 maanden na toekenning van de subsidie

Activiteiten

 • Aansluiting onderwijsprogramma’s
 • Doorlopende LOB
 • Gezamenlijke leercontexten
 • Het uitvoeren van alle 3 de activiteiten is verplicht.

Aanvraagmomenten

 • 01 mei t/m 31 mei 2024
 • 15 augustus t/m 15 september 2024
 • 01 mei t/m 31 mei 2025
 • 15 augustus t/m 15 september 2025

Een MBO-instelling kan slechts 1 aanvraag per jaar indienen.
Aanvragen voor 1 aansluitende opleidingsroute. Als er daarna nog budget beschikbaar is, kunt u van 15 augustus tot en met 15 september subsidie aanvragen voor een tweede aansluitende opleidingsroute. Het aanvraagformulier is vanaf 1 mei 2024 beschikbaar.

Verantwoording (jaarlijks)

 • Status van de realisatie en de bijbehorende planning van de aansluitende opleidingsroute
 • Uitgevoerde activiteiten tot dan toe
 • Potentiële risico’s die de voortgang kunnen vertragen
 • Overzicht van eventueel aanvullend benodigde acties om de doelen te bereiken
 • G1 verantwoording, binnen 3 jaar nadat de subsidie is toegekend, stuurt u DUS-I een beschrijving van de opbouw en de inrichting van de onderwijsprogramma’s waarvoor de aansluitende opleidingsroute is ontwikkeld.

Subsidiebedrag

 • In totaal is er voor deze regeling €150 miljoen beschikbaar. Het budget voor 2023 is €49,14 miljoen. Voor 2024 en voor 2025 is jaarlijks een bedrag beschikbaar van €50,4 miljoen
 • De subsidie bedraagt per project bedraag maximaal € 1,26 miljoen voor 3 jaren
 • Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Vanaf 2024 wordt het bedrag eerst verdeeld over aanvragen van penvoerders die nog niet eerder subsidie via deze regeling hebben gekregen, daarna over aanvragen van penvoerders aan wie eenmaal subsidie is verstrekt, daarna over aanvragen van penvoerders aan wie tweemaal subsidie is verstrekt, en zo verder.