STO 2020-2024

De vraag naar technisch opgeleide vakmensen is groot en de afgelopen jaren (2020-2024) is er mede daardoor veel inzet gepleegd (ook financieel) om het technisch VMBO te versterken onder de noemer Sterk Techniekonderwijs (STO). De financiële impuls is in eerste lijn gericht op het regulier VMBO maar ook VSO-scholen die een samenwerking met regulier VMBO hebben kunnen zo aangesloten zijn op de ontwikkelingen en opbrengsten. Met de extra middelen konden vmbo-scholen investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en personeel. Bovendien kregen scholen extra middelen om een regioplan op te stellen, met als doel een duurzaam, dekkend en hoogwaardig technisch aanbod in de regio te realiseren.
Er wordt gemiddeld € 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo.

Vervolg STO 2025-2028

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de beoogde subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2025-2028 verstuurd aan de Tweede Kamer. In de subsidieregeling is ook een beoordelingskader opgenomen. Dit helpt bij het voorbereiden op de activiteitenplannen voor 2025-2029. De verwachting is dat de subsidieregeling over 30 dagen kan worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Bij de subsidieregeling is ook de Kamerbrief Voortgang Sterk Techniekonderwijs bijgevoegd. Daarin schrijft het ministerie van OCW over de periode 2025 tot 2029 van drie aandachtspunten voor de nieuwe subsidieperiode: een brede scope, behouden van de cofinanciering en het betrekken van het PO wordt verplicht gesteld. Daarnaast geeft het ministerie aan snel van start te willen, scholen snel duidelijkheid te geven en in januari 2025 de regio’s snel met de uitvoering te laten starten. Daarom kunnen op 1 juni 2024 de STO-regio’s een vooraanmelding doen en op 1 oktober de nieuwe plannen op hoofdlijnen indienen.

Contouren van de regeling STO 2025-2028

  • De aanvraag bestaat uit verplichte thema’s, bijvoorbeeld het aantrekken en ontwikkelen van technisch personeel en tegengaan van genderstereotypering
  • De subsidieaanvraag moet uiterlijk in september 2024 worden ingediend, een vooraanmelding is nodig
  • Besluit op aanvraag uiterlijk 31-01-2025
  • De techniekregio bestaat minimaal uit alle vmbo scholen met een technisch profiel (natuurlijk binnen de regio), minimaal 2 vmbo techniekprofielen binnen een regio, alle vso met uitstroomprofiel vervolgonderwijs met een beroepsgericht technisch profiel, alle scholen voor praktijkonderwijs in de regio, iedere basisschool krijgt minimaal 1 maal per jaar een activiteit aangeboden, er neemt minimaal 1 mbo instellen deel aan het project

Aavas, de specialist in STO verantwoording

Techniekregio’s moeten een controleerbare projectadministratie bijhouden, waarin alle kosten én ingebrachte cofinanciering door bedrijven wordt verantwoord. Elke techniekregio heeft één VMBO school aangemerkt als penvoerder. Deze school is als eindverantwoordelijke aanspreekpunt voor de subsidieverstrekker en moet de subsidie verantwoorden in haar jaarverslag. Het bedrijfsleven moet bij STO 2025-2028 minimaal 10% van de projectkosten bijdragen in de vorm van cofinanciering. Indien dit percentage niet wordt behaald, wordt een lager subsidiebedrag vastgesteld. Het betreft een bestedingssubsidie, waarbij aan het einde van de projectperiode de niet verantwoorde subsidie teruggevorderd zal worden door de subsidieverstrekker!

Aavas is gespecialiseerd in het inrichten van het financieel projectmanagement en de verantwoording van subsidieprojecten. Voor de subsidie Sterk Techniek Onderwijs heeft Aavas het STO ondersteuningspakket ontwikkeld, waarmee een eenvoudige projectadministratie kan worden bijgehouden. Techniekregio’s kunnen zelf met het STO ondersteuningspakket aan de slag. Indien gewenst kunnen wij ook het financiële projectmanagement voor onze rekening nemen. Onze dienstverlening wordt afgestemd op uw wensen.

STO-verantwoordingspakket 2025

Aavas heeft een STO verantwoordingspakket ontwikkeld, waarmee techniekregio’s zelfstandig aan alle administratieve verplichtingen kunnen voldoen. Alle informatie over het STO verantwoordingspakket leest u in onze folder: