PRO en VSO scholen kunnen in de kalenderjaren 2019 en 2020 geen ESF subsidie meer aanvragen. Om deze periode te overbruggen is in 2019 eenmalig € 17 miljoen beschikbaar gesteld om de activiteiten die vanuit ESF middelen gefinancierd werden te continueren. Vanwege het succes wordt nogmaals € 8,5 miljoen beschikbaar gesteld om de gehele periode te kunnen overbruggen.

Eerste tranche Impuls Baankansen 2019

Voor besteding van de middelen hebben alle arbeidsmarktregio’s samen met de pro en vso scholen  met medewerking van Aavas een activiteitenplan opgesteld en uitgevoerd. Momenteel worden door het Regioplan de telefonische evaluaties uitgevoerd. Hiervoor nemen zij contact op met de centrumgemeente en de vertegenwoordiger van de pro en vso scholen (deze zijn in het activiteitenplan benoemd).

Tweede tranche Impuls Baankansen 2020

In mei 2020 worden de arbeidsmarktregio’s middels het gemeentenieuws geïnformeerd over het vervolg van de regeling Impuls Baankansen. In de meicirculaire (periodieke uitkering aan gemeenten) van Binnenlandse Zaken wordt het volgende opgenomen:

  • Met ingang van mei 2020 komt het bedrag van € 8,5 miljoen beschikbaar aan de 35 centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s in de vorm van een decentralisatie uitkering
  • De verdeling van de middelen naar arbeidsmarktregio wordt vastgesteld op basis van het procentueel aantal uitkeringen in de regio (objectief verdeelmodel participatiewet).
  • Het is aan gemeenten, pro- en vso scholen om in afstemming met elkaar vorm en inhoud te geven aan de middelen
  • Het budget wordt beschikbaar gesteld voor extra inzet op arbeidstoeleiding en begeleiding van PrO/VSO leerlingen in het schooljaar 2020-2021

Wat gaat Aavas voor u doen?

Ook voor de aanvullende middelen Impuls Baankansen zal er afstemming moeten plaatsvinden over de vorm en inzet van de middelen. Deze afstemming gaat Aavas voor de regionale pro-vso scholen organiseren. Dit doen wij op de onderstaande wijze:

  • Hierbij gaan we wederom nauw samenwerken met de vertegenwoordiger van de gemeenten en de vertegenwoordiger van de scholen
  • Met de opgebouwde expertise gaan we de middelen net als bij de vorige impuls inzetten op uitbouw en verbeteren van de samenwerking en verbindingen tussen PrO/VSO scholen, gemeenten en bedrijven, om een meer sluitende aanpak te creëren op duurzame banen
  • In samenspraak met de alle partners een voorstel van de verdeling van het beschikbare budget over de scholen samenstellen
  • Naar gelang de wensen van de centrumgemeente een uitvoeringsplan opstellen en zorgen voor de eindevaluatie.