Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen weer subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging veroorzaakt door de coronacrisis.

Scholen krijgen door middel van deze subsidieregeling de mogelijkheid om inhaal- en ondersteuningsprogramma’s te organiseren voor leerlingen die een grote kans hebben op achterstanden, door bijvoorbeeld de thuissituatie, de achtergrond van ouders, een taalbarrière, persoonlijke problematiek of doordat beroepsgerichte vakken op afstand niet goed gegeven konden worden. De invulling van het extra aanbod wordt door de school bepaald en afgestemd op de behoefte van de eigen leerlingen. Het kan gaan om het ‘bijspijkeren’ van algemeen vormende of beroepsgerichte vakken of om extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gaat om een extra programma dat naast het reguliere onderwijsprogramma moet worden aangeboden. Dat betekent dat dit dus naast de reguliere lessen plaats zal vinden, zoals verlengde lesdagen, in het weekend of tijdens vakanties.

Tweede aanvraagtijdvak

Het tweede aanvraagtijdvak is vanaf 18-08-2020 t/m 15-09-2020 (de projectactiviteiten worden uitgevoerd van 1 oktober 2020 t/m 31 augustus 2021). De voorwaarden zijn:

  • De subsidie bedraagt € 900 per leerling
  • De subsidie kan voor maximaal 10% van het aantal bekostigde leerlingen worden aangevraagd (20% in uitzonderingsgevallen)
  • De subsidie wordt door het schoolbestuur per BRIN nummer aangevraagd
  • Bij een totaal subsidiebedrag lager dan € 125.000 hoeft geen financiële verantwoording te worden afgelegd
  • Bij een totaal subsidiebedrag hoger dan € 125.000 vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijke projectkosten

De mogelijkheden zijn:

  • Het staat scholen vrij om het inhaal- en ondersteuningsprogramma in te richten, de enige voorwaarde is dat het moet gaan om activiteiten die naast de reguliere lestijd plaatsvinden
  • De subsidie mag worden ingezet voor alle kosten die de school noodzakelijk acht om het extra onderwijsaanbod en begeleiding te organiseren

Ondersteuning Aavas

Het betreft een laagdrempelige subsidieregeling, dit neemt echter niet weg dat er een subsidieaanvraag moet worden ingediend om op deze extra gelden aanspraak te maken. Om scholen in deze drukke opstart periode te ondersteunen kan Aavas de volledige subsidieaanvraag voor u schrijven en indienen, dit doen wij op basis van een telefonisch- of video interview, hierbij nemen wij alle mogelijke activiteiten met u door en vergaren wij de input die nodig is voor het schrijven van de aanvraag, dit kost ongeveer een half uur van uw tijd. Vervolgens stellen wij voor u de subsidieaanvraag op en dragen wij er zorg voor dat deze in overleg met uw bestuurskantoor wordt ingediend.