Vanaf 2021 worden verschillende sociale fondsen gebundeld tot één groot fonds, het  zogenaamde ESF+ programma. De voorbereidingen voor deze programmaperiode in de jaren 2021-2027 zijn gestart. In deze nieuwe periode is er nog meer aandacht voor het ondersteunen van zowel werkzoekenden als werkenden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De hoofdpunten van de nieuwe ESF+ regeling zijn:

 • Centraal staat de regionale samenwerking om prioriteiten te kunnen realiseren
 • Het streven is om te komen tot één gezamenlijke projectaanvraag per arbeidsmarktregio
 • Begin 2021 wordt met een eerste ESF-subsidieronde georganiseerd voor het uitvoeren van de regionale analyse, een kader op te stellen voor de regionale inzet en een ESF aanvraag voor te bereiden
 • Elke AMR krijgt vooraf duidelijkheid over het voor haar bestemde ESF+ budget
 • De inhoud van de projecten dient gericht te zijn op de kwetsbare doelgroep in de AMR. Concrete arrangementen (aantal te ondersteunen mensen en de uit te voeren activiteiten daarop).
 • De ESF-financiering bedraagt 40% van de subsidiabele kosten
 • Er wordt alleen nog met vereenvoudigde kostenopties gewerkt, dit betekent:
  – pro-vso: standaardkostprijs per schooljaar per leerling
  – brede kwetsbare werkzoekenden: afrekenen o.b.v. outputs en resultaat
  – kwetsbare werkendendoelgroep: afrekenen o.b.v. outputs en resultaat
  – statushouders: standaardkostprijs
 • Er komt een menukaart met activiteiten die bij de verschillende programma-onderdelen en doelgroepen kan worden ingezet

Aavas subsidieadvies kiest bij de ESF+ projecten voor verantwoording die zowel de administratieve last als eventuele risico’s op correcties bij controles minimaliseren.