In 2021 gaat de nieuwe programmaperiode voor het Europees Sociaal Fonds (ESF+) van start. Deze programmaperiode loopt over de jaren 2021-2027.

De contouren van het programma worden langzaam aan duidelijk. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft als taak om de economische en sociale samenhang in Europa te versterken door het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het ESF stelt met name geld ter beschikking om werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen.

Budget voor Nederland

In Brussel wordt momenteel onderhandeld over de Europese begroting. Naar verwachting ontvangt Nederland ongeveer hetzelfde bedrag – € 550 miljoen – als in de ESF periode 2014-2020.

Contouren ESF+

Nadruk op focus: vanwege de beperkte middelen die we verwachten voor het ESF+ focussen we het programma zoveel mogelijk op één hoofddoel. Het hoofddoel luidt:
De werkzoekenden aan het werk te helpen en de werkenden aan het werk te houden. Het doel is dat beide groepen duurzaam aan het werk blijven, ook als de arbeidsmarkt verandert door bijvoorbeeld digitalisering en robotisering.

Het hoofddoel van het ESF+ programma is arbeidsmarktactivering en duurzame inzetbaarheid van mensen met een kwetsbare positie ten opzichte van de arbeidsmarkt, hieronder zouden de volgende doelgroepen kunnen vallen:

  • Asielzoekers met een verblijfsstatus
  • Niet westerse allochtonen
  • Mensen met een arbeidsbeperking
  • Kwetsbare jongeren/leerlingen VSO-PRO
  • Werkzoekende ouderen
  • Langdurig werkloze
  • Laaggeletterden

In het toekomstige ESF-programma staan de 35 arbeidsmarktregio’s centraal. Hiermee wordt voortgeborduurd op de bestaande ESF-structuur en op de bredere samenwerkingsstructuren in die regio’s. Er wordt overwogen om in de nieuwe ESF periode langjarige trajecten te stimuleren, 1 of 2 jaar is vaak te kort om een project op poten te zetten. Daarnaast is het plan om de afrekening eenvoudiger te maken. Het voorstel is om niet meer af te rekenen op alle gemaakte kosten, maar op de resultaten die je boekt. Bijvoorbeeld: een X bedrag afrekenen voor elke werkzoekende die je aan het werk helpt. Die vereenvoudiging wordt een interessante uitdaging, het moet natuurlijk wel goed verantwoord worden. Maar uiteindelijk gaat het om de resultaten. Uitvoering Van Beleid van het Ministerie SZW gaat het nieuwe ESF+-programma uitvoeren.

Planning

Het Ministerie SZW wil medio 2020 het programma voor Nederland indienen bij de Europese Commissie. Als dat lukt, kan ESF+ vanaf begin 2021 van start.