Deze regeling is bedoeld voor de aanpak van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs. Voor deze regeling is in totaal € 25 miljoen beschikbaar voor de periode 2020-2025, om regio’s te ondersteunen om te komen tot een toekomstbestendig onderwijsaanbod.

Deze regeling heeft als doel het verstrekken van subsidie aan de bevoegde gezagen van scholen voor voortgezet onderwijs om op basis van een regionale visie en activiteitenplan te komen tot een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod dat de leerlingendaling kan opvangen. De reistijd voor leerlingen blijft hierdoor binnen acceptabele grenzen. Om de samenwerking te stimuleren is gekozen voor een subsidieregeling. Voor uitvoering van een regionaal plan is maximaal € 700.000,- beschikbaar.

De subsidieregeling is bedoeld voor de aanpak van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs. Subsidie kan worden aangevraagd door een bevoegd gezag van een VO vestiging die mede namens de partijen met wie de samenwerking wordt beoogd optreedt als penvoerder. Primair onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen als partij deelnemen.

De subsidieregeling bestaat uit twee mogelijke subsidies, die ieder apart aangevraagd kunnen worden door een penvoerder van een regio. Subsidie voor Planvorming leerlingendaling en subsidie voor uitvoering van een regionaal plan leerlingendaling. Aanvragen voor het onderdeel planvorming is niet meer mogelijk. Een aanvraag voor de subsidie voor uitvoering van een regionaal plan leerlingendaling kan worden ingediend van 15 december 2020 tot en met 31 januari 2021.

De subsidieaanvraag Regionaal Plan leerlingendaling is gericht op het tot stand brengen van een transitie naar een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod dat de leerlingendaling in de regio kan opvangen. De projectaanvraag wordt beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie en bestaat uit:

  1. een overzicht van alle partijen die deelnemen aan de activiteiten
  2. een regiovisie
  3. een activiteitenplan
  4. een meerjarenbegroting
  5. een door alle partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst

Kwaliteit van de aanvraag is zeer belangrijk. Aavas heeft ruime ervaring in ondersteuning bij het schrijven van dergelijke complexe subsidieaanvragen van deze omvang. Bij toekenning bieden wij ondersteuning bij de (financiële) verantwoording welke gekoppeld wordt aan de inhoudelijke voortgang en resultaten.