Het Ministerie OCW stelt aan scholen subsidie beschikbaar voor het aanbieden van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s aan leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen als gevolg van de sluiting van scholen door Covid-19. In de eerste aanvraagronde (van 2 juni tot en met 21 juni) zijn dusdanig veel aanvragen ontvangen dat het vastgestelde subsidieplafond voor het eerste tijdvak is overschreden. Het subsidieplafond voor het eerste tijdvak wordt hoger vastgesteld om alle aanvragen te kunnen honoreren. Daardoor zullen alle in het eerste tijdvak ingediende aanvragen die aan de voorwaarden voldoen worden gehonoreerd. Op 10 juli worden de officiële beschikkingen verzonden. Voor het tweede aanvraagtijdvak komt hierdoor een weliswaar kleiner, maar nog steeds substantieel budget beschikbaar.

Tweede aanvraagtijdvak

Het tweede aanvraagtijdvak is vanaf 18-08-2020 t/m 15-09-2020 (de projectactiviteiten worden uitgevoerd van 1 oktober 2020 t/m 31 augustus 2021).

Voorwaarden

  • De subsidie bedraagt € 900 per leerling
  • De subsidie kan voor maximaal 10% van het aantal bekostigde leerlingen worden aangevraagd (20% in uitzonderingsgevallen)
  • De subsidie wordt door het schoolbestuur per BRIN nummer aangevraagd
  • Bij een totaal subsidiebedrag lager dan € 125.000 hoeft geen financiële verantwoording te worden afgelegd
  • Bij een totaal subsidiebedrag hoger dan € 125.000 vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijke projectkosten

Mogelijkheden

  • Het staat scholen vrij om het inhaal- en ondersteuningsprogramma in te richten, de enige voorwaarde is dat het moet gaan om activiteiten die naast de reguliere lestijd plaatsvinden
  • De subsidie mag worden ingezet voor alle kosten die de school noodzakelijk acht om het extra onderwijsaanbod en begeleiding te organiseren

Ondersteuning Aavas

Het betreft een laagdrempelige subsidieregeling, dit neemt echter niet weg dat er een subsidieaanvraag moet worden ingediend om op deze extra gelden aanspraak te maken. Om scholen in deze drukke opstart periode te ondersteunen kan Aavas de volledige subsidieaanvraag voor u schrijven en indienen, dit doen wij op basis van een telefonisch- of video interview, hierbij nemen wij alle mogelijke activiteiten met u door en vergaren wij de input die nodig is voor het schrijven van de aanvraag, dit kost ongeveer een half uur van uw tijd. Vervolgens stellen wij voor u de subsidieaanvraag op en dragen wij er zorg voor dat deze in overleg met uw bestuurskantoor wordt ingediend.